Vår politik från A till Ö | Sverigedemokraterna i Tranemo

Vår politik från A till Ö

Klicka på en bokstavsknapp för att komma till respektive rubrik.

A B D E F G H I J K L M N P S T U V Y Ä

 

A

 

A-kassan

Sett ur såväl rättviseperspektiv som matchningsperspektiv menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Partiet förordar en höjning av a-kassetaket till 900 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst.

Inte heller bör den arbetslöse få sin rätt till a-kassa inskränkt för att denne tar en deltidsanställning. Deltidsarbete är ofta en språngbräda till en heltidsanställning och det är därför olyckligt att dagens regler avskräcker människor från att söka deltidsarbeten.

Abort

Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen.

Anhöriginvandring

Sverigedemokraterna vill kraftigt begränsa anhöriginvandringen genom att ställa tydliga krav på anhöriga som vill invandra. Detta bl a för att motverka tvångsäktenskap, människohandel samt samhällsekonomiska kostnader till följd av att anhöriginvandrare inte klarar av att försörja sig själva. Läs gärna mer om partiets invandringspolitik.

Arbetskraftsinvandring

När det gäller invandring måste man skilja på olika sorters invandring. Arbetskraftsinvandringen kan rätt utformad bedrivas i enlighet med svenska intressen. Vi är således öppna för en behovsprövad arbetskraftsinvandring som grundar sig på högkvalificerade yrken där det råder brist på arbetskraft. Vi vänder oss däremot kraftfullt emot den fria arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper som bedrivs idag och som skapar ett överutbud på arbetskraft med lönedumpning som följd. Läs gärna mer om partiets invandringspolitik.

Arbetsmarknad

Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik har varit ett misslyckande ur såväl ekonomiskt som socialt hänseende. Genom att försämra villkoren för arbetslösa och sjuka samtidigt som man genom en helt ansvarslös invandringspolitik har fyllt på utbudet av lågkvalificerad arbetskraft har man fört en konsekvent lönedumpningspolitik och förstärkt utanförskapet. De långtidsarbetslösa gömmer man undan i FAS 3 som i praktiken handlar om en slutförvaring av långtidsarbetslösa enligt socialdemokratisk modell med den skillnaden att de arbetslösa har ännu sämre ekonomiska villkor.

Sverigedemokraterna vill ha till stånd en ny jobbskapande politik med fokus på utbildningssatsningar samt en omfördelning av resurser från ineffektiva jobbsatsningar till satsningar som vi vet skapar fler jobb. Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik syftar både till att skapa trygghet och välstånd för landets arbetstagare och till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för företagen.

B

 

Bistånd

Sverigedemokraterna ser det som viktigt att bidra till andra länders utveckling och bistå med humanitär hjälp i händelser av katastrofer. För att kunna göra det och uppnå goda resultat tror vi på ett bistånd som är inriktat på kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Sverigedemokraternas biståndsmål ligger i paritet med FN:s rekommendationer, motsvarande 0,7 % av BNI, vilket innebär att vi möjliggör en besparing på omkring 10 miljarder kronor.

Samtidigt som vi vill minska biståndsbudgeten vill vi öka stödet till utsatta flyktingar genom att höja stödet till UNHCR. Vi har ett bredare och mer flexibelt biståndsbegrepp än regeringen och menar att bistånd kan ta sig olika former beroende på utvecklingslandet. För en mindre kostnad kan man med en sverigedemokratisk biståndspolitik hjälpa fler flyktingar.

Bensinskatten

Sverigedemokraterna vill ha ett stopp för fortsatta höjningar av drivmedelskatterna. Samtidigt som vi ser med oro på utsläppen av växthusgaser inser vi att lösningen på problemet inte är att straffbeskatta människor på landsbygd som idag inte har något annat alternativ till bilen. Partiet förordar i dagsläget en mindre sänkning av bensinskatterna.

Brottsbekämpning

D

 

Deltidsarbete

Sverigedemokraterna ser ett stort behov i av att förbättra situationen för deltidsarbetslösa, som i dag endast är berättigade till 75 dagars a-kassa. Tidigare hade de, precis som heltidsarbetslösa fortfarande har, rätt till 300 dagars a-kassa. Det av regeringen införda systemet som gör skillnad på del- och heltidsarbetslöshet har lett till att få heltidsarbetslösa vågar ta deltidsjobb, och därmed kvarstår i arbetslöshet. Det är extra problematiskt eftersom deltidsarbete är en bra väg in på arbetsmarknaden då många heltidsarbetslösa har svårt att gå direkt till heltidsarbete. De nuvarande reglerna kom måhända till för att uppmuntra till heltidsarbete, men effekten har paradoxalt nog blivit direkt motsatt. Reglerna uppmuntrar snarare till fortsatt heltidsarbetslöshet.

Demensvård

Vi har i riksdagen arbetat för att regeringen ska besluta om nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Det handlar här om gamla människor som befinner sig i ett mycket skört tillstånd vilket kräver hög personaltäthet och en vård som kännetecknas av värdighet. Det är t ex oacceptabelt att personaltätheten är så dålig att människor måste låsas in nattetid.

Djurförsök

Vi vill begränsa djurförsöken så att det enbart är tillåtet när det handlar om utvärdering och forskning av medicinska preparat.

Djurskydd

Sverigedemokraterna vill inrätta en särskild djurskyddspolis och kraftigt skärpa straffen för misskötsel av djur. I riksdagen har vi bl a arbetat för att kriminalisera djursex och för att förbjuda obedövad kastrering av smågrisar. Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett föredöme inom djurskyddspolitiken.

Dödsstraff

Sverigedemokraterna tar avstånd från tanken på att staten ska döda sina egna medborgare. Dödsstraffet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och är ett oåterkalleligt beslut som vid många tillfällen visat sig vara fattat på felaktiga grunder.

Drog- och alkoholpolitik

Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte. Vi önskar bevara Systembolagets alkoholmonopol men välkomnar gårdsförsäljning av alkohol.

E

 

EMU

Vi säger bestämt nej till ett svenskt medlemskap i EMU. Sverige gynnas av att bedriva en självständig penningpolitik. Vi kan idag se allvarliga ekonomiska problem för flera länder som delvis beror på valutaunionen. EMU-området är inte ett optimalt valutaområde och att Sverige idag har sunda statsfinanser kan förklaras till stor del med att vi stått utanför EMU och kunnat bedriva en självständig penningpolitik.

EU

Vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder. EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för att motverka.

Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete inom ramen för EES.

F

 

FAS 3

Sverigedemokraterna är djupt kritiska mot FAS 3 i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Som vi ser det fungerar FAS 3 på ungefär samma sätt som tidigare misslyckade socialdemokratiska arbetsmarknadsåtgärder för långtidsarbetslösa. Man gömmer undan människor i program som inte skapar riktiga jobb. Det regeringen nu gör är att man även ser till att dessa människor får leva på en ytterst liten ersättning samtidigt som företaget som tagit emot den arbetslöse får betalt för att göra det. Sverigedemokraterna har i riksdagen verkat för att anvisningarna till FAS 3 ska upphöra. Vi vill istället satsa på jobbskapande åtgärder så som utbildningssatsningarna kombinerat med lönebidragsanställningar för de som fastnat i långtidsarbetslöshet.

Fildelning

Informationsutbyte oavsett var det sker är i grunden något positivt. Sverigedemokraterna ser därför positivt på internets roll i informationsutbytet. Vad gäller frågan om spridande av upphovsrättsskyddat material står Sverigedemokraterna upp för såväl äganderätten som upphovsrätten. Vi anser dock inte att illegal fildelning ska vara en prioriterad fråga för polisen. Vi vänder oss också mot IPRED-lagstiftningen som skapat särrättigheter för en specifik bransch.

För att komma tillrätta med den illegala fildelningen är det vår ståndpunkt att bättre lösningar för att ta betalt på internet måste skapas.

Flyktinghjälp

Enligt vår åsikt är det eftersträvansvärt att rädda så många liv som möjligt. Vi vill därför satsa resurserna på att hjälpa flyktingarna i sina hemländer eftersom det är där de flesta och mest utsatta flyktingarna finns. Vi vill därför i största möjliga mån hjälpa flyktingarna i deras närområde. Riktiga flyktingar som uppfyller de internationella avtal vi undertecknat ska fortsatt ha rätt till skydd i Sverige. Denna grupp motsvarar dock bara en liten del av de personer som tilldelas uppehållstillstånd idag. Läs gärna mer om partiets invandringspolitik.

Flyktingmottagande i kommunerna

För att sända en signal till regeringen om att invandringspolitiken havererat arbetar vi kommunalt för att säga upp avtalen med migrationsverket. Så länge vi har en ansvarslös invandringspolitik måste vi även från kommunalpolitiskt håll arbeta för att få till stånd en förändring på riksplanet. Läs gärna mer om partiets invandringspolitik.

Folkomröstningar

Sverigedemokraterna vill vitalisera den representativa demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi tycker även att det ska bli lättare för människor att få till stånd folkomröstningar såväl på lokal- som riksnivå.

Frihandel

Vi är i grunden positivt inställda till frihandel. Sverige är ett litet och exportberoende land som har mycket att vinna i att handel mellan människor förenklas.

Friskolor

Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan inte blir lidande.

Försvaret

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga i att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna aviserar kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader att tillgå på kort tid. Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig.

Föräldraförsäkringen

Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Detta ska vi slå vakt om. Sverigedemokraterna ser däremot med stor oro på förslag om att staten i ännu högre utsträckning än idag ska lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen. Enligt sverigedemokraternas synvinkel är det föräldrarna som är bäst lämpade att avgöra hur fördelningen mellan föräldrarna vad gäller föräldraledighet ska se ut. Vi vill att föräldrarna ska ges fullständig frihet att avgöra hur föräldraförsäkringen ska utnyttjas.

G

 

Gruvnäringen

Den svenska gruvnäringen har en lång tradition och har bidragit till Sveriges välstånd. Näringen upplever nu en stark renässans som Sverigedemokraterna vill att vi ska dra större nytta av. Regeringens passivitet i frågan är oroväckande. Sverigedemokraterna förordar i sin budgetmotion ett flertal åtgärder med satsningar på järnvägar, utbildning samt utökade resurser och arbetsuppgifter åt Sveriges Geologiska Undersökning.

H

 

Halalslakt

Vår ståndpunkt är att slaktmetoderna ska utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Även halalslakt med bedövning innebär ett onödigt utdraget lidande för djuret. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden ska vara så väl snabb som smärtfri. Halalslakt med och utan bedövning ska därmed vara förbjudet.

HBTQ-frågor

Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.

Hemspråk

Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Sverige är att man lär sig svenska. Att lära sig ett annat modersmål motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Därför vill vi avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig sitt modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.

I

 

Ideologi

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.

Vi betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.

Illegal migration

Att vistas i Sverige utan tillstånd är ett brott såvida man inte direkt efter ankomst söker asyl. Vi anser att det ska vara olagligt att hjälpa människor med denna brottslighet. Vidare ser vi med stor oro på att det håller på att bildas ett parallellsamhälle i Sverige för illegala migranter där man vill erbjuda dessa personer fri skolgång, gratis sjukvård, fackligt medlemskap och annan offentlig service.

Ska det existera en trovärdighet i svensk migrationspolitik måste samhället tala med en röst i denna fråga. Därför tycker vi det är fel att vissa institutioner i samhället ska förenkla för illegala migranter samtidigt som en annan del av samhället försöker bekämpa denna brottslighet.

Instegsjobb

Regeringens instegsjobb som innebär att nyanlända invandrare kan få upp till 80 % av lönen betald av staten är en diskriminerande arbetsmarknadsåtgärd gentemot svenskar. Sverigedemokraterna vill avskaffa det särskilda anställningsstödet i form av instegsjobb.

Integration

Integration innebär att två grupper, i det här fallet svenskar och invandrare, anpassar sig till ett mellanting. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta då vi anser att det är fel att den inhemska befolkning ska tvingas anpassa sig till dem som invandrar till Sverige. Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Sverige anpassar sig till det svenska samhället och inte tvärt om. Sverigedemokraterna ser därför inte integration som en lösning på de problem som har uppstått som en följd av den oansvariga invandringspolitiken.

Den statliga integrationspolitiken har misslyckats i grunden och merparten av åtgärderna bör därför slopas. Genom att vara tydliga med vad som förväntas av dem som invandrar till Sverige samt att invandringen kraftigt minskas kommer invandrares anpassning till det svenska samhället att förenklas.

Invandring

IPRED-lagen

Vi säger nej till IPRED-lagstiftningen som skapat särrättigheter för en specifik bransch. Detta strider mot svensk rättstradition. Brott ska utredas av polis och åklagare och inte av t ex skivbolagsindustrin.

J

 

Jobbskatteavdraget

Det ska löna sig för vanligt folk att jobba och polisen, busschauffören och sjuksköterskan ska alltid känna att deras jobb är viktigt och att vi ser alla de som håller Sverige under armarna. Vi avser inte, att likt allianspartierna komplettera ett femte jobbskatteavdrag med sänkt statlig skatt för de allra rikaste, utan vi vill vara tydliga med att vi riktar skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

På grund av det ekonomiska läget menar en samlad expertis idag att svensk ekonomi behöver stimulanser för sysselsättning och den reform som anses ge störst effekt, både för sysselsättningen i stort och för vanliga löntagare, är just ett ytterligare jobbskatteavdrag. Därför kommer vi verka för att få in ett femte jobbskatteavdrag i statsbudgeten. Satsningen på ett femte jobbskatteavdrag betyder dock inte att partiet avser att sänka ambitionen om att förbättra situationen för landets pensionärer. För varje tusenlapp som löntagare får sänkt skatt vill vi möjliggöra att varje pensionär får åtminstone två tusenlappar.

Jämställdhet

Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra.

Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort.

Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.

Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

Järnvägen

Avregleringen av den svenska järnvägen har blivit ett misslyckande. De andra länder som har avreglerat sin järnväg fullt ut, likt Sverige, har senare valt att återreglera. Sverigedemokraterna menar att ansvaret för operatörer och för järnvägsnätet ska ligga på en och samma huvudman. De avtal som redan har ingåtts ska givetvis respekteras men det är vår åsikt att de inte ska förnyas när de löper ut och att järnvägen på sikt helt bör återregleras. Vi kommer även föreslå utökade resurser till såväl underhåll som utbyggnad av tågtrafiken.

K

 

Kulturpolitik

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Till skillnad från regeringen, vars kulturpolitik i huvudsak är inriktad på att marknadsanpassa kulturlivets arbetsformer och som bortsett från ambitionen att stadigt förstärka kulturlivets mångkulturella prägel är i det närmaste värdenihilistisk, vill vi Sverigedemokrater framförallt fokusera våra satsningar på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för de små barnen, de äldre och de funktionshindrade.

Krogmomsen

Regeringens sänkning av restaurang- och cateringmomsen var en felprioritering som kostat mycket pengar och som kommer leda till få nya jobb. Sverigedemokraternas pragmatiska hållning gör att vi prioriterar annorlunda och förordar en återställning till den tidigare momssatsen. Det finns andra åtgärder som ger bättre utdelning, räknat i antal jobb.

Kvotering

Vi vänder oss mot alla former av kvotering, särbehandling, positiv särbehandling etc. Oavsett vad man kallar det så handlar det om diskriminering och om att sätta andra saker än kompetens i främsta ledet.

Kärnkraft

I Sverige står kärnkraften idag för nästan hälften av produktionen av elenergi och inom en snar framtid måste de befintliga reaktorerna ersättas. För att Sverige skall kunna stå sig i konkurrensen gentemot omvärlden, för att ambitionerna om att bryta landets oljeberoende skall kunna förverkligas och för att hushållen skall kunna hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå måste energipriserna hållas låga.

Sverigedemokraterna vill utveckla och förnya kärnkraften. På lång sikt måste utgångspunkten dock vara att finna andra alternativ till kärnkraften som är en energikälla som är långt ifrån optimal.

Könsstympning

Könstympning av flickor är ett fruktansvärt brott som med alla till buds stående medel måste bekämpas. Sverigedemokraterna vill däremot gå längre än dagens lagstiftning och förespråkar även ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar som idag sker och som i många fall också subventioneras med skattemedel. Det är inte rimligt att unga pojkar i Sverige idag ska bli utsatta för kirurgiska ingrepp helt utan medicinskt behov till följd av religiösa påbud.

L

 

Lärlingar

För att ge stöd åt grupper som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden vill vi öppna upp för en helt ny anställningsform – lärlingar – där arbetsgivaren är helt befriad från att betala arbetsgivaravgift. Sverigedemokraterna ser denna satsning som en viktig del för att komma tillrätta såväl med ungdomsarbetslösheten som med matchningen på arbetsmarknaden.

M

 

Medborgarskap

Kraven för att få svenskt medborgarskap är idag alldeles för lågt satta. I en jämförelse med andra har det visat sig att Sverige märker ut sig med låga krav för att förvärva medborgarskap. Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Likt många andra länder vill Sverigedemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt medborgarskapstest. Genom ett sådant får man möjlighet att visa att man har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället. Med medborgarskapet följer så väl skyldigheter som rättigheter och det är av stor vikt att alla svenska medborgare är medvetna om detta.

Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, till exempel genom att ljuga om sin identitet eller genom att muta myndighetspersonal skall kunna få dessa indragna och utvisas.

Monarki

Vi ställer oss positiva till dagens konstitutionella monarki med monarken som Sveriges statschef. Vi menar att kungahuset har ett traditionsbärande och representativt syfte som stärker Sveriges varumärke. Vidare ställer vi oss även bakom den förändrade successionsordningen där den förstfödde ärver tronen.

Mångkultur

Mångkulturalism är ideologin om att en stat ska byggas på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår. Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra.

Vi tror istället på en gemensamhetsskapande kultur som norm för hur samhället bör byggas. För oss är det självklart att man bör stå upp för västvärldens syn på demokrati, jämställdhet, djurskydd och rättigheter för barn. Det är värden som Sverigedemokraterna vägrar att kompromissa kring.

N

 

NATO

Sverige bör stå utanför NATO då alliansfrihet är det bästa ur säkerhetspolitisk synvinkel. Vi tror på att följa devisen ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.” Däremot menar vi att ett starkare nordiskt försvarssamarbete skulle vara till vår fördel.

P

 

Pensionärsskatten

Sverigedemokraterna har alltid betraktat pension som uppskjuten lön och vill över den närmaste fyraårsperioden kraftigt sänka skatten för pensionärerna. Många pensionärer lever idag med mycket små eller obefintliga marginaler. Frågan om sänkta skatter för pensionärer är i första hand en rättvisefråga men handlar även om att stimulera konsumtionen hos en grupp som idag nödgas vrida och vända på varenda slant.

Privatisering

Sverigedemokraterna har en pragmatisk hållning till privatisering och menar att det i vissa branscher kan vara en fördel medan det i andra bör vara statligt drivet. Vår hållning är att där man får ut så mycket som möjligt för så låg kostnad är det alternativ som bör väljas. Bland annat vill vi återreglera järnvägen samt att vi ställer oss tveksamma till utförsäljningen av apoteken. Vi har även motsatt oss vidare utförsäljning av bland annat Vattenfall. Dock ser vi positivt på viss privatisering av sjukvård och skolor.

S

 

Skatter

Sverigedemokraterna har en pragmatisk syn inom skattepolitiken och ser ingen betydelse att låsa sig vid specifika skattenivåer. Stor försiktighet måste råda på skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden.

På skatteområdet prioriterar Sverigedemokraterna i dagsläget sänkt skatt för pensionärer samt genomförandet av ett femte jobbskatteavdrag.

Skuldsanering

Sverigedemokraterna har i riksdagen drivit igenom att de ska bli lättare att beviljas skuldsanering. Det är viktigt att samhället kan erbjuda en väg ut för människor som haft olyckan att fastna i en situation av extrem skuldsättning på grund av omständigheter som inte kunnat förutses.

Svensk kultur

Vi får ofta frågor om hur vi ser på svensk kultur. Läs om hur Sverigedemokraterna ser på detta.

Systembolaget

Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och ett bevarande av Systembolagets försäljningsmonopol. Vi önskar dock införa tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker samt arbeta för att konsumenterna ska ges bra service genom Systembolaget.

T

 

Terrorism

Hotet från terrorismen måste tas på stort allvar. Den svenska beredskapen måste skärpas och riktlinjer för det förebyggande arbetet mot terrorismen måste tas fram. Säpo har pekat ut problemet med att personer i Sverige åker på sk ”terroresor” utomlands som det största potentiella hotet mot Sverige. SD vill komplettera nuvarande anti-terrorlagstiftning så att det blir olagligt att deltaga i träningsläger tillsammans med terrorgrupper.

Turkiskt EU-medlemskap

Sverigedemokraterna säger nej till ett turkiskt EU-medlemskap. Turkiet är inte ett Europeiskt land och arbetet för mänskliga rättigheter är så kraftigt eftersatt i landet att det inte ska kunna komma i fråga för ett EU-medlemskap.

U

 

Utbildning

Det är vår övertygelse att Sveriges möjligheter att också i framtiden kunna konkurrera i en alltmer globaliserad värld är beroende av förbättringar inom utbildningsområdet i allmänhet och inom den högre utbildningen i synnerhet. Vad gäller Sveriges högskolor och universitet vittnar rapporter 1 om kurser med så få lärarledda lektioner och så pass stora studentgrupper att den viktiga interaktionen mellan lärare och elev i det närmaste är helt eliminerad.

Sverigedemokraternas ambition är att tillföra medel som kan förbättra situationen och bidra till kvalitetshöjning inom de högre utbildningarna.

V

 

Vindkraft

Vi ser vindkraften som ett komplement inom energiförsörjningen. Dock måste hänsyn tas till natur och närboende. Även om vindkraften är ett bra komplement inom energipolitiken är vår bedömning att vindkraften inte kommer att kunna ersätta andra energikällor. Medel som idag satsas på att subventionera utbyggnad av vindkraftsparker bör satsas inom andra sektorer i energipolitiken.

Vårdnadsbidrag

Vi vill höja vårdnadsbidraget till 6000 kronor per månad istället för dagens nivå på 3000 kr. En förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta. Vårdnadsbidraget är viktigt eftersom det förstärker valfriheten inom barnomsorgen.

Y

 

Yrkeshögskolan

Vi vill satsa mer pengar på yrkeshögskolorna vars arbete hittills givit ett mycket gott resultat. Av de elever som genomgått en utbildning genom myndighetens försorg har hela sju av tio haft ett faktiskt arbete inom en månad efter examen. Sverigedemokraterna föreslår ökade anslag med 500 miljoner per år för att öka platserna inom yrkeshögskolan med 8000 platser.

Ä

 

Äldreomsorg